הנחיות לכתיבת מקרה מסכם לקראת הסמכה בטיפול במשחק בחול:

אורך העבודה יהיה בין 30-50 עמודים עם רווח של 1.5.

תוכן העבודה ישקף תהליך טיפולי אינדיווידואלי מלא ומפורט של טיפול במשחק בחול, שעומד בדרישות של הארגון הבין לאומי.

הנחיות כלליות: המקרה יכלול אבחנה קלינית, תיאור התהליך, התפתחויות ותוצאות הטיפול, וכן התייחסות מעמיקה למשמעויות הסימבוליות של הדימויים המופיעים בארגזים, התהליך הכולל שמתרחש בבניה ותרומתו לתוצאות הטיפול.

פירוט:

המבוא יכלול את הרקע של המטופל, וסיבות הפניה לטיפול. תאור המטופל, אבחנה קלינית, וניסיון להסביר במונחים יונגיאנים: מה הבעיה\יות, באיזה שלב נמצא המטופל מבחינת התפתחות התודעה.

בתיאור התהליך יש לצרף תצלומים של ארגזי החול, תאור של תהליך הבניה (כולל סדר בחירת האובייקטים, התייחסויות מילוליות, התנהגות ומצב רגשי) ושל הדימויים המופיעים בבניה, ולאחר מכן ניתוח סימבולי של הדימויים, כולל אמפליפיקציות וכן ניתוח סימבולי של התמונה הכללית של כל ארגז בפני עצמו. יש להתייחס גם לשימוש במרחב של הארגז.

הדיון יכלול התייחסות אינטגרטיבית לתהליך, תוך שימוש במונחים מהגישה היונגיאנית (סלף, אגו, ניגודים של נשי-גברי וכד'). יש להתייחס לטרנספרנס ולקאונטר-טרנספרנס, לזיקה בין הדימויים לבין העולם הנפשי של המטופל, לתימות חוזרות, משמעותן והתפתחותן לאורך התהליך. כמו כן יש להתייחס לקשר ולרצף בין ארגזים שונים ולהציג את התפתחות התודעה בשלביה השונים במהלך הטיפול.

יש לצרף רשימה ביבליוגרפית של המקורות ששימשו לכתיבת העבודה.

יש להקפיד על שמירת הסודיות והפרטיות של המטופל בעת כתיבת המקרה.

המקרה המסכם יוגש לשלושה קוראים (שניים ישראלים ואחד מהארגון הבין לאומי). הקנדידט אמור, בעזרת המדריך-יועץ, ליצור קשר עם הקוראים של העבודה, לשלוח העתקים מודפסים של המקרה לכל אחד מהם, או CD על פי העדפת הקוראים, עם בקשה לתגובה כתובה, וכן תשלום עבור קריאת עבודת הגמר.

הקנדידט יסיים את תהליך ההסמכה שלו אחרי שהעבודה תתקבל על ידי שלושת הקוראים.